Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat wij als dienstverlener ons vak zo goed mogelijk uitoefenen.
Hebt u toch klachten over uw behandeling of de manier waarop wij met u omgaan? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij beschouwen klachten als een mogelijkheid om onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Daarmee kunnen we u nog beter van dienst zijn.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de persoon waar u een klacht over hebt of – als u dat prettiger vindt – met een andere collega van Wings Business Care BV. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen met u naar een oplossing te zoeken.
Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling voor u niet het gewenste resultaat op, dan kunt u vanzelfsprekend gebruik maken van onze klachtenprocedure.

Bij Wings Business Care BV is de klachtenfunctionaris te bereiken per email: klachten@wings-bc.com t.a.v. de directie. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de klachtenregistratie en de klachtenprocedures. De afhandeling doet de directie.

Wings Business Care BV maakt gebruik van de Uniforme Klachtregeling Arbodiensten. Wij leggen de klachten schriftelijk vast en nemen deze op in ons klachtenregister. Ook passen wij hoor en wederhoor toe. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief. Daarna informeren wij de betrokken partijen over het standpunt van Wings Business Care BV en het te voeren beleid.
Regelmatig toetst Wings Business Care BV het klachtenregister en past zo nodig haar beleid aan mede op basis van deze gegevens.

Klachtenregeling Wings Business Care (pdf)